Algemene voorwaarden JBS Startmotoren & Dynmo's gevestigd te Sambeek

 

Artikel 1. Begripsbepaling
1.1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan jbs startmotoren & dynamo`s.


1.2. Opdracht: iedere overeenkomst tot leveren van goederen en/of diensten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, overeenkomsten, offertes, prijsopgaven, aanbiedingen, orderbevestigingen, verkopen, leveringen van goederen aan en het verrichten van diensten voor opdrachtgevers. Afwijkingen hierop zijn uitsluitend mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door jbs startmotoren & dynamo`s zijn bevestigd.


2.2. De algemene voorwaarden van opdrachtgevers of anderen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk door jbs startmotoren & dynamo`s wordt bevestigd.

 

2.3. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten Tussen jbs startmotoren & dynamo`s en opdrachtgevers.


Artikel 3. Betalingsvoorwaarden
3.1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn op alle opdrachten de tarieven volgende de meest recente tarieven/prijslijst of uitgebrachte offerte van jbs startmotoren & dynamo`s van toepassing.

 

3.2. De betaling van het (totaal) verschuldigde bedrag dient te geschieden volgens de overeengekomen wijze, of bij het ontbreken daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van iedere factuur die verzonden is door Jbs startmotoren & dynamo`s.

 

3.3. jbs startmotoren & dynamo`s heeft steeds het recht gehele vooruitbetaling van het bedrag te vorderen of te leveren onder rembours. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, verrekening of opschorting te geschieden op het kantoor van jbs startmotoren & dynamo`s of op een door jbs startmotoren & dynamo`s aangewezen bankrekening.


3.4. jbs startmotoren & dynamo`s is gerechtigd één of meerdere voorschotten of betalingen te verlangen. In dat geval is jbs startmotoren & dynamo`s gerechtigd de levering van goederen of diensten op te schorten tot het moment dat de betaling ontvangen is.


3.5. Na de vervaldatum van de factuur wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Bij het uitblijven van betaling kan de uitvoering van de opdracht door Jbs startmotoren & dynamo`s worden opgeschort.

 

3.6. Zodra jbs startmotoren & dynamo`s een vordering ter incasso geeft, komen alle gemaakte gerechtelijk als buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 4. Aanbiedingen/prijs
4.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend of, indien een tijdslimiet uitdrukkelijk is vermeld, slechts bindend voor de aangegeven tijd. jbs startmotoren & dynamo`s is daaraan pas gehouden, nadat een verstrekte opdracht schriftelijk door jbs startmotoren & dynamo`s is aanvaard.


4.2. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op een uitvoering onder normale werkomstandigheden en werkuren.


4.3. Afbeeldingen en getallen in aanbiedingen en prijsopgaven geven slechts een algeme indicatie. Afwijkingen daarop na levering of uitvoering van werkzaamheden, voor zover niet van substantiële aard, geven de opdrachtgever niet het recht om ontvangst of betaling te weigeren.


4.4. Alle aanbiedingen/prijzen ten aanzien van de levering van goederen zijn berekend voor levering af magazijn of af fabriek van de producerende onderneming.


4.5. Daarnaast wordt alle emballage in rekening gebracht, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke voorzieningen zijn getroffen.


4.6. Indien na de datum van de offerte één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al vindt dit plaats ingevolge reeds bij de aanbieding voorzienbare omstandigheden, is jbs startmotoren & dynamo`s gerechtigd de aannameprijs bij de opdracht te verhogen.


4.7. Alle door jbs startmotoren & dynamo`s afgegeven aanbiedingen/prijzen zijn, tenzij het tegendeel blijkt, exclusief omzetbelasting (BTW) en alle overige heffingen en belastingen, welke met de opdracht verband kunnen houden.


4.8. jbs startmotoren & dynamo`s is gerechtigd de kosten in rekening te brengen voor werkzaamheden en leveringen die niet zijn vastgelegd in de aanbieding, of overeenkomst of opdrachtbevestiging (meerwerk).


4.9. Kosten van laden, lossen en van vervoer van goederen volgens de overeenkomst worden, indien niet in de prijs inbegrepen, door jbs startmotoren & dynamo`s afzonderlijk in rekening worden gebracht.


4.10. Indien jbs startmotoren & dynamo`s bij de opdracht heeft aanvaard om de goederen te monteren en te installeren, is de overeengekomen prijs inclusief de montage en installatie van de goederen op de afgesproken plaats, behoudens de kosten genoemd in het vorige lid. Indien de montage en installatie niet is inbegrepen worden door jbs startmotoren & dynamo`s verleende diensten apart in rekening gebracht.


Artikel 5. Projecten
5.1. Opdrachten voor het uitvoeren van een project komen tot stand op basis van een door jbs startmotoren & dynamo`s uitgebrachte schriftelijke offerte jbs startmotoren & dynamo`s baseert zich bij het uitbrengen van de offerte op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. jbs startmotoren & dynamo`s gaat ervan uit dat deze door de opdrachtgever verstrekte informatie juist is en alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie bevat.


5.2. Bij het uitvoeren van de opdracht heeft jbs startmotoren & dynamo`s een inspanningsverplichting. Het bereiken van het beoogde resultaat wordt door Jbs startmotoren & dynamo`s niet gegarandeerd.


5.3.In onderling overleg tussen opdrachtgever en jbs startmotoren & dynamo`s kunnen derden worden ingeschakeld of worden betrokken bij de opdrachtuitvoering.


5.4. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning voor de uitvoering van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze, uitvoering of de omvang van de opdracht
en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien deze wijziging de kosten van het project beïnvloedt, zal deze kostenwijziging schriftelijk door jbs startmotoren & dynamo`s aan de opdrachtgever worden medegedeeld.


5.5. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, wordt de projectsom Door jbs startmotoren & dynamo`s in drie delen gefactureerd, te weten 50% bij aanvaarding van de offerte, 40% halverwege de vastgestelde looptijd - of bij levering van de goederen en 10% 14 dagen na levering van de goederen.


Artikel 6. Leveringstermijn, levering en eigendomsovergang
6.1 De leveringstermijn van goederen en diensten gaat in nadat jbs startmotoren & dynamo`s een opdracht (schriftelijk) heeft bevestigd. Indien bij aanneming van een opdracht betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij de opdracht vervalt, zal de leveringstermijn opgeschort worden met zoveel dagen als de betalingstermijn door de opdrachtgever overschreden wordt.


6.2 De leveringstermijn is gebaseerd op de geldende werkomstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en op tijdige levering van de voor uitvoering van de aangenomen opdracht bestelde materialen.
Indien vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of te late levering van bestelde materialen, wordt de leveringstermijn zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.


6.3 Overschrijding door jbs startmotoren & dynamo`s van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of opschorting of niet nakomen van enige verplichting die voor de opdrachtgever uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomsten mocht voortvloeien, of op het, al dan niet krachtens rechtelijke tussenkomst, zelf verrichten of door derden doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de overschrijding te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen, of aan grove schuld.


6.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen geldt dat de levering van goederen plaatsvindt af fabriek van de fabrikant of af magazijn. Vanaf dat moment draagt de opdrachtgever het risico voor alle directeen
indirecte schade, die aan of door deze goederen voor opdrachtgever of derden mocht ontstaan.


6.5 jbs startmotoren & dynamo`s heeft het recht om goederen, documenten en gelden van opdrachtgevers die jbs startmotoren & dynamo`s, uit welke hoofde dan ook, onder zich heeft of zal verkrijgen, onder zich te houden totdat alle jbs startmotoren & dynamo`s vorderingen op deze opdrachtgevers zijn voldaan. De opdrachtgever is verplicht om op jbs startmotoren & dynamo`s verzoek (aanvullende) zekerheden te verstrekken voor de betaling van de vorderingen van jbs startmotoren & dynamo`s uit hoofde van geleverde of te leveren goederen en/of verrichte of te verrichten diensten. Bij gebreke hiervan is jbs startmotoren & dynamo`s gerechtigd om alle verplichtingen op te schorten tot aan dit verzoek gehoor is gegeven.


6.6 De eigendom van de door jbs startmotoren & dynamo`s aan de opdrachtgever afgeleverde en af te leveren zaken gaat eerst op de opdrachtgever over nadat de opdrachtgever aan jbs startmotoren & dynamo`s alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan, die opdrachtgever aan jbs startmotoren & dynamo`s verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst c.q. door jbs startmotoren & dynamo`s afgeleverde en af te leveren goederen zaken, alsmede ter zake van daarmee samenhangende verrichte of (nog) te verrichten werkzaamheden. Daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook eventuele rente en kosten, alsmede hetgeen de afnemer verschuldigd is uit hoofde van schadevergoeding en/of contractuele boetes wegens het niet nakomen van enige overeenkomst als in deze tekst vermeld.


Artikel 7. Garanties en Reclame
7.1 Op door jbs startmotoren & dynamo`s geleverde nieuwe goederen geeft jbs startmotoren & dynamo`s dezelfde garantie die jbs startmotoren & dynamo`s van zijn leverancier heeft ontvangen. Arbeidsloon en reiskosten van monteurs ter zake van reparaties komen altijd ten laste van de opdrachtgever. Voor door jbs startmotoren & dynamo`s geleverde tweedehands goederen wordt geen garantie afgegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


7.2 Ter zake van door jbs startmotoren & dynamo`s uitgevoerde reparatie-, keurings- of revisiewerkzaamheden
wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. 

 

7.3 Goederen of onderdelen, die door jbs startmotoren & dynamo`s door nieuwe goederen worden vervangen, worden jbs startmotoren & dynamo`s eigendom zonder dat hier enige vergoeding tegenover staat.


7.4 Uiterlijk waarneembare gebreken moeten door de opdrachtgever worden gereclameerd binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever. Bij gebreke hiervan vervalt jbs startmotoren & dynamo`s garantieverplichting. 


7.5 Niet waarneembare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen te worden gereclameerd nadat deze gebreken zijn geconstateerd of redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd. Bij gebreke hiervan vervalt jbs startmotoren & dynamo`s garantieverplichting. 


7.6 Indien blijkt dat binnen de reclametijd opdrachtgever of derden zonder kennisgeving aan jbs startmotoren & dynamo`s reparaties hebben verricht m.b.t. het gereclameerde gebrek, zal door jbs startmotoren & dynamo`s geen reclame in behandeling worden genomen en vervallen jbs startmotoren & dynamo`s garantieverplichtingen.


7.7 Ingeval van een reclame, binnen de in de vorige leden genoemde termijnen, zullen jbs startmotoren & dynamo`s verplichtingen zijn gelimiteerd tot het vervangen of repareren van de gebrekkige goederen of het vergoeden van het netto factuurbedrag van de betrokken goederen, naar de keuze van jbs startmotoren & dynamo`s, zonder dat er enige andere verplichting tot schadevergoeding voor jbs startmotoren & dynamo`s bestaat.


7.8 Het beweerdelijk niet nakomen door jbs startmotoren & dynamo`s van garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van enige verplichting die voortvloeit uit een met jbs startmotoren & dynamo`s gesloten overeenkomst.

 

Artikel 8. Montage en inbedrijfstelling
8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle kosten van inrichtingen en/of voorzieningen en/of handelingen die nodig zijn voor de opstelling en het in bedrijfstellen van de geleverde goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien overeengekomen is dat jbs startmotoren & dynamo`s voor montage en inbedrijfstelling zal zorgdragen dient de opdrachtgever voor zijn rekening en risico er onder meer zorg voor te dragen dat het personeel van jbs startmotoren & dynamo`s bij aankomst kan aanvangen met de geplande werkzaamheden, er een geschikte werkruimte aanwezig is, dan wel wettelijke voorzieningen zijn getroffen, toegangswegen geschikt zijn voor transport, alle noodzakelijk voorbereidingswerkzaamheden zijn uitgevoerd, de noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen in acht zijn genomen en dat deze gehandhaafd blijven.


8.2 In geval dat, indien aan het bovenstaande lid niet voldaan is, tijdverlies ontstaat, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd mits alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk en billijk zijn, terwijl alle daaruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van de opdrachtgever komt.


Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 jbs startmotoren & dynamo`s is op generlei wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, zoals bedrijfsschade of gevolgschade, veroorzaakt door of verband houdende met de levering van goederen en/of verrichte diensten door jbs startmotoren & dynamo`s, haar werknemers en/of door andere (rechts)personen die door jbs startmotoren & dynamo`s zijn ingezet of van wiens diensten door jbs startmotoren & dynamo`s gebruik is gemaakt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van jbs startmotoren & dynamo`s. jbs startmotoren & dynamo`s is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als gevolg van bedrijfsstilleggingen, vertragingen, storingen of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde of van welken aard ook.


9.2 jbs startmotoren & dynamo`s is op generlei wijze aansprakelijk voor, of draagt jbs startmotoren & dynamo`s
bij aan, directe of indirecte schade geleden op grond van gebreken in een door jbs startmotoren & dynamo`s geleverd product. Indien noodzakelijk is jbs startmotoren & dynamo`s bereid, in geval een zodanige schade optreedt, medewerking te verlenen aan het vinden van de voor het gebrek verantwoordelijke fabrikant.

 

Artikel 10 Ontbinding
10.1 Onverminderd de jbs startmotoren & dynamo`s verder toekomende rechten is jbs startmotoren & dynamo`s gerechtigd, indien jbs startmotoren & dynamo`s door overmacht wordt verhinderd tot uitvoering van de overeenkomst, deze op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat jbs startmotoren & dynamo`s tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.


10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer door de opdrachtgever van jbs startmotoren & dynamo`s kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlogen, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in jbs startmotoren & dynamo`s bedrijven of die van één van jbs startmotoren & dynamo`s leveranciers en vertraagde levering door welke oorzaak dan ook van door jbs startmotoren & dynamo`s tijdig bestelde goederen, grond- of hulpstoffen of onderdelen.

 

10.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor de opdrachtgever uit deze of enige andere met jbs startmotoren & dynamo`s gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, staken van de bedrijfsactiviteiten of liquidatie van de onderneming, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft jbs startmotoren & dynamo`s het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit ter keuze van jbs startmotoren & dynamo`s, zonder dat jbs startmotoren & dynamo`s tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd verder toekomende rechten ter zake van door jbs startmotoren & dynamo`s geleden schade. In deze gevallen is elke vordering die jbs startmotoren & dynamo`s ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, onmiddellijk en in haar geheel opeisbaar.

10.4 De vordering van jbs startmotoren & dynamo`s op de opdrachtgever is tevens onmiddellijk opeisbaar indien na sluiten van de overeenkomst aan jbs startmotoren & dynamo`s ter kennis gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien jbs startmotoren & dynamo`s de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 

Artikel 11. Toepasselijkheid en deponering
11.1 Op deze algemene voorwaarden en alle opdrachten en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daaronder begrepen die geschillen die slechts door
één van de partijen als zodanig wordt aangemerkt, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te arhem